Historia Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach sięga 1978 roku, bowiem to właśnie wtedy- 5 czerwca, na mocy na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Mierzęcicach utworzona została ta gminna instytucja kultury. Warto wiedzieć, że jednostka ta została wówczas wpisana do rejestru instytucji kultury pod nr 1. Gmina Mierzęcice znajdowała się wówczas w granicach administracyjnych województwa katowickiego.

Od 2019 r. funkcję dyrektora pełni mgr Karolina Dymarska.

Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury jest:

  • prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury poprzez zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa i rozwijanie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej;
  • edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę, sport oraz wypoczynek;
  • tworzenie warunków dla rozwoju i kultywowania lokalnej tradycji i obyczajów ludowych;
  • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie swojej działalności;
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką, wiedzą, sportem i wypoczynkiem;
  • kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze.


W obrębie Gminnego Ośrodka Kultury działają pracownie:

  • muzyczna
  • plastyczna

Obiekt stanowi centrum kulturalnych wydarzeń gminy. Mury Gminnego Ośrodka Kultury gościły wiele znakomitych postaci ze świata kultury i rozrywki. Recitale dali tutaj m.in. Jacek Borkowski, Krzysztof Piasecki, Piotr Pręgowski, Majka Jeżowska, Piotr Szczepanik, Eleni, Waldemar Kocoń, Jacek Lech, Tomas Grotto, Andrzej Rybiński, Zespół Orfeusz, Zespół Kowole, Kabaret Masztalscy, Kabaret Rak i wielu innych znanych artystów. Ośrodek jest organizatorem i współorganizatorem wielu lokalnych uroczystości i imprez m.in.: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dnia Seniora, Dnia Dziecka, Święta Pieczonego Ziemniaka, Dnia Kobiet, Święta Niepodległości, czy Dożynek Gminno – Parafialnych.

W ramach bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gminy Mierzęcice w okresie wakacji letnich i ferii zimowych organizuje wycieczki o charakterze rekreacyjno – turystyczno – edukacyjnym, przedstawienia teatralne, konkursy plastyczne oraz turnieje i zawody sportowe. Ponadto dla wszystkich mieszkańców prowadzi warsztaty plastyczne, muzyczne.

W Domu Kultury działa kilkunastosobowa Gminna Orkiestra Dęta, Kapela Regionalna „Mierzęcice” oraz Zespół Śpiewaczy „Mierzęcanki”, które kultywują i popularyzują muzykę i pieśń ludową w lokalnym środowisku, w województwie i poza jego granicami.

W celu pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań kulturalnych, Gminny Ośrodek podejmuje działania gospodarcze w celu pozyskania środków na realizację zadań kulturalnych, czego przykładem jest m.in. administrowanie targowiska gminnego oraz najem sal w obiekcie. Prowadzi również działalność informacyjno – wydawniczą poprzez wydawanie biuletynu samorządowego „Panorama Gminy Mierzęcice”, w którym informuje się lokalne społeczeństwo o programie imprez, jak również przedstawia kronikę najważniejszych wydarzeń w środowisku.

O NAS

Historia GOK

Gminna Orkiestra Dęta im. Władysława Juszczyka

Kapela Regionalna "Mierzęcice"

Zespół Śpiewaczy "Mierzęcanki"

Zespół Śpiewaczy „Toporowianki”

Zespół przy KGW Przeczyce