Załącznik nr 1 do umowy z dnia 6 lipca 2022r. w Mierzęcicach określającej szczegółowe warunki organizacyjno – finansowe działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.

PROGRAM DZIAŁANIA

Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach

Mierzęcice 2022

Karolina Dymarska

WSTĘP

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach jest miejscem spotkań mieszkańców, nowoczesnym ośrodkiem komunikacji kulturalnej, upowszechniania kultury, rozwijania różnych jej dziedzin oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, sport i wypoczynek. Jest także jednostką gminną poszerzającą horyzonty, szanującą przeszłość i kreującą przyszłość, dbającą o rozwój i kultywowanie lokalnej tradycji i obyczajów ludowych, nawiązującą współpracę partnerską na wielu płaszczyznach.

Zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie szeroko pojętych potrzeb kulturalnych oraz działania na rzecz wspólnoty świadomie uczestniczącej i współtworzącej swoją małą ojczyznę, kreowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Zgodnie ze Statutem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach obejmuje:

 • edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, sport i wypoczynek,
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką, wiedzą, sportem i wypoczynkiem,
 • tworzenie warunków dla rozwoju i kultywowania lokalnej tradycji, obyczajów ludowych a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych,
 • kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • troskę o ochronę środowiska i edukacja ekologiczną.

Powyższe zadania realizuje się poprzez:

 • organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze w zakresie organizacji koncertów, występów estradowych, przedstawień, festynów, przeglądów, konkursów amatorskiego ruchu artystycznego,
 • organizowanie zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym, sportowo-rekreacyjnym, konkursów, turniejów tematycznych itp.,
 • organizowanie indywidualnych i grupowych form aktywności kulturalnej w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności amatorskiego ruchu artystycznego, kół i zespołów zainteresowań,
 • organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym i okolicznościowym,
 • inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie działalności wydawniczej (informatory, foldery itp.) informującej o działalności i przedsięwzięciach kulturalno- społecznych,
 • przedsięwzięcia mające na celu promocję gminy Mierzęcice, w tym wydawanie lokalnej gazety,
 • współpracę z mediami.

OFERTA ARTYSTYCZNO – KULTURALNA

Tworząc ofertę artystyczno – kulturalną na najbliższe lata uważam, że należy zachować wszystkie ważne wydarzenia organizowane oraz współorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach, dążąc do podnoszenia ich poziomu.

Do takich wydarzeń zaliczamy:

 • Dzień Kobiet,
 • Dzień Dziecka,
 • Obchody świąt państwowych,
 • Dożynki,
 • Dzień Seniora,
 • Ferie w Gminie Mierzęcice,
 • Lato w Gminie Mierzęcice,
 • Koncert Pieśni Patriotycznych,
 • Spektakle teatralne,
 • Bal Andrzejkowy,
 • Bal Karnawałowy,
 • Mikołajki.

Propozycje nowych wydarzeń artystyczno – kulturalnych:

 • Festiwal Kolorów,
 • Festiwal Piosenki Bajkowej,
 • Mierzęcicki Przegląd Orkiestr Dętych,
 • Noc kultury,
 • Wieczorki muzyczne w plenerze,
 • Pikniki tematyczne,
 • Kino samochodowe,
 • Wieczór kolęd,
 • Podsumowanie roku artystyczno-kulturalnego (prezentacje uczestników zajęć i warsztatów),
 • Poznajmy się bliżej (przedstawienie dorobku artystycznego mieszkańców gminy),
 • Czas na seniora – cykl wykładów,
 • Eco Mierzęcice – event połączony z wykładami oraz warsztatami ekologicznymi.

Planuję również kontynuację organizacji konkursów plastycznych oraz fotograficznych, z rozszerzeniem zasięgu z gminnego oraz powiatowego na wojewódzki i ogólnopolski.

Ważnym zadaniem instytucji jest również edukacja artystyczna. W związku z tym należy kontynuować organizację warsztatów oraz rozszerzyć ofertę o nowe propozycję skierowane do różnych grup wiekowych.

Warsztaty, które planuje się kontynuować:

 • warsztaty plastyczne,
 • warsztaty nauki gry na pianinie,
 • warsztaty rękodzieła,
 • warsztaty kulinarne,
 • warsztaty taneczne HIP-HOP,
 • warsztaty taneczne jazz,
 • sekcja mażoretek,
 • warsztaty dziennikarskie.

Propozycja nowych warsztatów:

 • sensoplastyka,
 • warsztaty sensoryczne,
 • warsztaty programowania,
 • „Muzyczni odkrywcy” – warsztaty umuzykalniające dla dzieci,
 • warsztaty ceramiczne,
 • warsztaty haftu diamentowego,
 • warsztaty komiksowe,
 • akademia nordic walking.

Przy Gminnym Ośrodku kultury działają Zespoły Śpiewacze, Kapela Regionalna Mierzęcice oraz Orkiestra Dęta im. Władysława Juszczyka. Będę stwarzać warunków dla rozwoju i kultywowania lokalnej tradycji oraz obyczajów ludowych.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Jednym z zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach jest współpraca w zakresie upowszechniania działalności kulturalnej. Celem priorytetowym będzie współdziałanie ze środowiskiem lokalnym z ternu gminy w realizacji projektów oraz działań promocyjnych. Polegać ono będzie na zasadach partnerskich w organizowaniu wydarzeń na terenie sołectw, jak również pomoc stowarzyszeniom i grupom nieformalnym. Istotna jest współpraca z placówkami oświatowymi oraz jednostkami organizacyjnymi z terenu gminy, która będzie kontynuowana i rozwijana.

PROMOCJA

W czasach bardzo szybkiego przepływu informacji coraz częściej tradycyjne formy komunikacji zastępuje się elektronicznymi. Internet jest narzędziem, które daje nam możliwość pozyskiwania uwagi odbiorców, co przekłada się na korzyść instytucji. Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach posiada swoją stronę internetową oraz profil na Facebooku. Planuję uaktywnić inne kanał internetowe poprzez założenie profilu na Instagramie oraz platformie YouTube. Uważam, że marketing instytucji kultury musi działać na poziomie offline jak i online. Nie należy zapominać o odbiorcach oferty kulturalnej, którzy mają brak lub ograniczoną możliwość korzystania z nowoczesnych form komunikacji. W związku z tym planuję kontynuować promocję poprzez tradycyjne formy (ulotki, plakaty na tablicach informacyjnych, publikacje w gazetach). W ramach promocji Gminny Ośrodek Kultury jest wydawcą gazety informacyjnej „Panorama Gminy Mierzęcice”.

FINANSOWANIE

Podstawowym źródłem finansowania Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach jest dotacja z gminy Mierzęcice. W celu pozyskania dodatkowych środków GOK wynajmuje sale w obiekcie, jest administratorem targowiska gminnego oraz pozyskuje środki ze sprzedaży biletów wstępu na wydarzenia organizowane przez instytucję czy też opłat za prowadzone zajęcia. Chcę aby działania GOK zmierzały w kierunku pozyskiwania środków finansowych z funduszy krajowych jak i zagranicznych. Dzięki pozyskanym środkom będzie możliwe podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej, jak również poprawa warunków lokalowych oraz wyposażenia.

ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

Ważnym celem w instytucji jest rozwój zasobów ludzkich. W związku z tym chciałabym stwarzać pracownikom warunki do uczestnictwa w konferencjach, warsztatach oraz szkoleniach. Podnoszenie kwalifikacji poprzez zdobywanie wiedzy daje możliwość rozwoju instytucji i podejmowania nowych wyzwań.

PODSUMOWANIE

Jestem osobą która nie boi się zmian i jestem otwarta na nowe pomysły oraz możliwości. Pragnę zauważyć że nasza gmina, a tym samym Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach ma bardzo duży potencjał i stoi przed szansą ciągłego rozwoju dążąc tym samym do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców.