Regulamin zajęć GOK

 1. Organizatorem zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach

 2. Zajęcia odbywają się:

  – w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach ul. Wolności 102a,

  – w Filli Gminnego Ośrodka Kultury w Toporowicach ul. Czerwonego Zagłębia 6,

 3. Zajęcia prowadzone są zgodnie z ustalonym harmonogramem (www.gokmierzecice.pl zakładka „Zajęcia”)

§ 1 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Zgłoszenie na zajęcia odbywa się drogą telefoniczną pod numerem tel. 32 288 70 82.

 2. Po przekroczeniu limitu uczestników w grupie, uczestnik nie będzie mógł zapisać się na dane zajęcia.

 3. Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w zajęciach jest dziennik prowadzony przez instruktora zajęć lub pracownika GOK. Instruktorzy lub pracownicy GOK mają prawo nie dopuścić do zajęć osób, które nie zarejestrowały się na zajęcia, nie wniosły wymaganej opłaty lub zalegają z płatnością za udział.

 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w kolejnym miesiącu jest uregulowanie zaległości względem GOK z poprzedniego miesiąca.

 5. GOK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie placówki. Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką instruktora tylko w czasie ich trwania.

 6. Uczestnictwo w zajęciach stałych może wiązać się z reprezentowaniem Ośrodka na zewnątrz w konkursach, festiwalach i przeglądach oraz udziałem w wydarzeniach organizowanych przez GOK.

§ 2 OPŁATY

 1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach na sezon określa cennik opłat.

 2. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach uiszcza się do 15-go dnia każdego miesiąca osobiście przed zajęciami u pracownika GOK lub poprzez przelew na konto: 52 8591 0007 0380 0385 3921 0005.

 3. Opłata miesięczna jest stała i nie ulega zmianie, jeżeli w aktualnym sezonie kulturalnym w danym miesiącu lub w którymś z miesięcy poprzedzających lub następujących po sobie wypadało mniej lub więcej niż 4 zajęcia. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie powoduje zmniejszenia opłaty.

 4. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęć – zajęcia nie odbędą się (ferie zimowe, nieobecność instruktora, odwołanie zajęć na skutek ustaleń wewnętrznych) odpłatność za dany miesiąc podlega ustaleniom Dyrektora.

 5. GOK zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującego cennika w ciągu trwania sezonu o czym poinformuje za pośrednictwem strony www.gokmierzecice.pl oraz fanpage GOK Mierzęcice.

 6. Na prośbę uczestnika wydajemy fakturę z tytułu uczestnictwa w zajęciach.

 7. W przypadku rezygnacji z zajęć należy złożyć ją w formie pisemnej (elektronicznie na adres biuro@gok.mierzecice.pl) najpóźniej do 7 dni od daty rezygnacji. Rezygnacja nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania opłat. Po złożeniu rezygnacji z zajęć pobrana opłata nie ulega zwrotowi.

  Wyjątkiem jest sytuacja, w której uczestnik rezygnuje z zajęć ale w ogóle nie uczestniczył w zajęciach, a dokonał opłaty w danym miesiącu. Wtedy wpłata zostaje zwrócona w oparciu o przesłanie maila z potwierdzeniem wpłaty lub okazanie paragonu sprzedaży pracownikowi GOK w terminie do 14 dni roboczych na wskazane przez uczestnika zajęć konto.

§ 3 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ

a) wykonywania poleceń instruktorów, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów w pracowniach i ich regulaminów,

b) posiadania obuwia zmiennego, szanowania mienia i sprzętu dydaktycznego,

c) dbania o czystość w miejscu zajęć,

d) kulturalnego zachowywania się podczas zajęć i wyjazdów,

e) terminowego regulowania opłat za udział w zajęciach.

§ 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW:

Rodzice/ opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach zobowiązani są do:

 1. zapewnienia bezpiecznego dotarcia dziecka na zajęcia,

 2. rodzic/opiekun jest zobowiązany do przejęcia opieki nad dzieckiem natychmiast po zakończeniu zajęć

 3. instruktorzy ani pracownicy GOK nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zostało odebrane zaraz po zakończeniu zajęć

 4. terminowego regulowania opłat za udział dziecka w zajęciach,

§5 KWESTIE ORGANIZACYJNE

 1. Informację o miejscu i czasie prowadzenia zajęć znajdują się na stronie internetowej GOK

  www.gokmierzecice.pl (zakładka „Zajęcia”).

 2. GOK zastrzega sobie prawo do zmian: w regulaminie, w grafiku zajęć, w cenniku zajęć, w zamknięciu lub zawieszeniu zajęć ze względu na niską frekwencję lub zdarzenie losowe, na które nie ma wpływy w trakcie sezonu o czym poinformuje na stronie internetowej GOK i FB.

 3. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne wyrządzone przez dzieci uczestniczące w zajęciach.

 4. Organizator może utrwalać przebieg zajęć jak i wizerunek uczestników dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie zajęć może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych w następujących mediach: na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice i Gminnego Ośrodka Kultury, portalu społecznościowego Facebook (Fanpage: Gminnego Ośrodka Kultury), w gminnej gazecie samorządowej „Panorama Gminy Mierzęcice”, materiałach promocyjnych Gminy Mierzęcice. Materiały audio-video mogą zostać również udostępnione regionalnej telewizji iTVRegion.

 5. Akceptacja regulaminu jest konieczna do zapisania uczestnika na zajęcia w GOK.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem bądź budzących niejasności decyduje Dyrektor GOK.

§6 PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania zajęć należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@gok.mierzecice.pl

 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika zajęć jak również

  dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.